وقتی پرنده ای را

معتاد می کنند

تافالی ازقفس به درآرد

و اهدا نمايد آن فال را به جويندگان خوشبختی

تاشاهدانه ای به هديه بگيرد

پرواز...،

قصهء بس ابلهانه ای است

ازمعبرقفس

نصرت رحمانی

/ 0 نظر / 14 بازدید