امروز همه اش يادتو بودم دلي. شايد باور نكني.باور مي كني؟
داشتم به تغييراتي كه در اين چندسال كرده ام فكر ميكردم واينكه ايا بهتر شده ام يا بدتر.ودر نهايت ميداني به چه نتيجه اي رسيدم؟
كه هيچكدام از تغييراتم بنيادي نبوده است واين كه شايد لايه رويي تغييراتي كرده باشد اما اصل همان بود كه بود.همان ادم سركش, مطمئن,ديوانه و در عين حال احمقي كه بودم باقي مانده ام.پوست نينداخته ام دلي.نشد,نخواستم, ويا اينكه ...
دلم برايت تنگ شده دلي باور نمي كني؟باوركن.
به زبان ميگويم كه پيرشده ام اما دلي من هنوز همان دختر سركش گاها زورگوي 20 ساله ام. پوست نينداخته ام دلي.
اين را كه بخواني( اگر بخواني )حتما زيرلب مي گويي وهمان دختري كه خودش را از همه بيشتردوست داشت باقي مانده اي. واقعا من خودم را از همه بيشتر دوست دارم؟

ميبيني دلي من هنوز جواب هيچكدام ازسوالهايم را پيدا نكرده ام.من هنوز همانم كه بودم هنوز هم خوب وبدش را نميدانم دلي.

هنوز نميدانم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
بابک

خیلی خوب است! چون... هنوز خودت را با خوب و بدت دوست داری هنوز خودت هستی هنوز پویایی هنوز هستی