تصميم گرفتم فعلا بجاي بستن وبلاگ جهت نوشته هايم را عوض كنم.
همانطور كه ازتيتروبلاگ برمي آيد اينجا دنياي چندگانه من است وچون چندگانه است ميتوانم از آن وجه هايش كه قابل نوشتن و فهميدن است بنويسم و فعلا آدمهاي اين اجتماع كوچك اطرافم را به حال خودشان بگذارم چراكه همه مصداق نرود ميخ آهني در سنگ هستند و از همه بدتر‌‌‌ اينكه خانه شان ازپايبندويران است ومنم كه خواجه نيستم پس نه نقشي برايوان ميزنم نه فعلا ؛بله فعلا؛ كاري به كارشان دارم .
وفقط عجالتا ارجاعشان ميدهم به اين جمله معروف:

ابلها مردا من عدوي تو نيستم من انكارتو هستم.


بازهم مجبورم توضيح بدهم كه كلمه "مردا" درجمله بالادربرگيرنده جنسيت نيست ومي تواندشامل مردو زن هردو شود.

 

پ.ن.خطاب به اجتما ع كوچك عرض شود همانطور كه دربالا اشاره كردم اين تغيير جهت نوشته ها موقتي مي باشدوممكن است خيلي زود دوباره ازاجتماع كوچك اطرافم وآدمهايش بنويسم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهار

منتظر نوشته هات هستم.

صبا

منم!!!!.... ديگه اينکه فرزندم ظاهرآ با ظ هست نه ض....می دونم که می دونی...خواستم بگم که اگه نديدی درستش کنی.....